Các vụ đột quỵ nhẹ có thể dẫn đến một vụ đột quỵ nghiêm trọng trong vòng 1 tuần lễ ở 5% bệnh nhân và vì vậy không nên coi thường.