TT - Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội của nước ta trong quí 1-2008 và góp phần chống lạm phát, giảm chi tiêu, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã có thay đổi về kế hoạch hoạt động đối ngoại trong năm 2008.