Bộ Phát triển CHLB Đức viện trợ mới cho Việt Nam 117 triệu euro cho các năm 2008 và 2009 với trọng tâm là các dự án bảo vệ môi trường, đào tạo nghề và hỗ trợ y tế.