Công việc xây dựng tòa nhà di động đầu tiên của thế giới với 80 tầng đế xoay có thể thay đổi hình ảnh liên tục, sẽ được bắt đầu tại Dubai.