Đó là ý kiến của ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ tại hội nghị góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2016 đối với UBND cấp tỉnh (PACA INDEX 2016), ngày 8/11 tại Hải Phòng.

Dua phong, chong tham nhung vao doi song hang ngay - Anh 1

Cục trưởng Chống tham nhũng Phạm trọng Đạt phát biểu tại Hội nghị

Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng nhấn mạnh: Năm 2016, là năm thứ 10 thực hiện Luật PCTN trên cả nước, qua hội nghị lần này các đại biểu tập trung đánh giá công tác PCTN vào 4 nội dung chính: Quản lý Nhà nước về công tác PCTN; việc thực hiện và kết quả các biện pháp phòng ngừa; việc thực hiện và kết quả thực hiện các biện pháp phát hiện các hành vi tham nhũng và xử lý các hành vi tham nhũng. Qua đó, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2016, trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Công tác PCTN là một nội dung quan trọng, thường xuyên được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo Nghị quyết 82/NQ-CP. Các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 12/CT/TTg về tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng đều được các địa phương triển khai. Tuy nhiên mức độ triển khai giữa các địa phương không đồng đều nên các nội dung cũng có chênh lệch qua phân tích các điểm đạt.

Năm 2016, cả nước tiến hành tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí. Các địa phương kiện toàn bộ máy để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp tỉnh. Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương tập trung xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động và liêm chính nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng mà Đại hội các cấp đề ra.

Mục đích hội nghị đánh giá sát, đúng những nỗ lực của UBND tỉnh, thành phố trong công tác PCTN, xây dựng văn hóa chống tham nhũng; thúc đẩy hoạt động đánh giá công tác PCTN và nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo PCTN; tăng cường phối hợp công tác giữa Thanh tra Chính phủ và UBND cấp tỉnh về công tác PCTN trên cơ sở phối hợp đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những thực tiến tốt, hỗ trợ các hoạt động trong công tác PCTN; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN.

Ông Lê Văn Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cho biết: Hội nghị về công tác PCTN cấp tỉnh năm 2016 là cơ sở để thanh tra các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện chỉ đạo, điều hành của Trung ương, quy định pháp luật về PCTN; việc ban hành chương trình, kế hoạch hành động về PCTN ở địa phương; việc hoàn thiện thể chế, chính sách về các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng để nâng cao hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh theo Bộ chỉ số đánh giá của Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ, giúp đưa công tác chống tham nhũng tốt hơn trong thời gian tới.

Kim Thành