Đùa đùa là tên riêng của một loài giáp xác hẳn hoi chứ không là... giỡn giỡn đùa đùa.