Bộ Xây dựng vừa văn bản phúc đáp Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến về dự toán xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn ODA của Hàn Quốc.

Du toan xay dung cong trinh doi voi du an su dung von ODA cua Han Quoc - Anh 1

Phối cảnh Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc tại Cà Mau.

Theo đó tại Văn bản số 1713/BXD-KTXD Bộ Xây dựng trả lời như sau: Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc Dự án thành lập 5 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 04/2010/TT-BXD về nội dung dự toán công trình đã quy định: “Chi phí chung bao gồm: chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí khác; Thu nhập chịu thuế tính trước là khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng được dự tính trước trong dự toán xây dựng công trình”.

Cũng tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 04/2010/TT-BXD về phương pháp lập dự toán công trình đã quy định “Chi phí chung đối với các công trình sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế thì chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ hoặc bằng dự toán hoặc theo thông lệ quốc tế”.

Như vậy, trong khoản mục chi phí chung thuộc dự toán xây dựng công trình đã bao gồm chi phí quản lý trực tiếp của nhà thầu tại hiện trường. Thu nhập chịu thuế tính trước của nhà thầu đã được tính đến trong dự toán xây dựng công trình. Đối với Dự án thành lập 5 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc nêu tại Văn bản số 1557/TCDN-BQLCDA, trường hợp sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế thì việc bổ sung chi phí quản lý của nhà thầu nước ngoài tại hiện trường và thu nhập chịu thuế tính trước của nhà thầu chính Hàn Quốc tại Việt Nam. Chủ đầu tư căn cứ vào điều kiện cụ thể của Dự án, nội dung hiệp định vay vốn để xem xét, quyết định bổ sung các chi phí cần thiết theo yêu cầu của gói thầu đấu thầu quốc tế cho phù hợp với điều kiện của dự án, phù hợp với quy định của pháp luật.

Đoan Trang