TP - Đối với các cơ sở sản xuất thủy điện, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là 20 đồng/kwh điện thương phẩm.

Đối với các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là 40 đ/m3 nước thương phẩm. Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng, mức chi trả tính bằng 1%-2% trên doanh thu. Số tiền nhận được từ quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam được sử dụng như sau: a) Được sử dụng tối đa 10 % để chi cho các hoạt động quản lý và bảo hiểm để chi trả cho những năm có thiên tai, khô hạn. b) Số tiền còn lại để chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng: - Đối với các chủ rừng là gia đình, cá nhân được giao đất, giao rừng, cho thuê rừng; cộng đồng dân cư thôn được giao đất, giao rừng thì được hưởng toàn bộ số tiền trên. - Đối với các chủ rừng tổ chức nhà nước có thực hiện khoán bảo vệ và phát triển rừng cho gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, thì được sử dụng 10% số tiền trên. Số tiền còn lại (90%) để chi trả cho các gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn nhận khoán rừng.