Mục tiêu hàng đầu của Quy hoạch là thống nhất hạ tầng truyền dẫn phát sóng trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại hệ thống truyền dẫn phát sóng PTTH đồng bộ, hiện đại, hiệu quả, đảm bảo hệ thống hạ tầng có thể chuyển tải được các dịch vụ PTTH, viễn thông và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hội tụ công nghệ và dịch vụ.