LỜI TÒA SOẠN: Để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2009-2014 (dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5-2009) thực sự là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, toàn dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã công bố Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội (Dự thảo).