Ngoài giờ học, học sinh còn có cơ hội tham gia thực tập và làm thêm với thu nhập hấp dẫn.