Đó là nhận định chung của người có trách nhiệm và các chuyên gia lao động về vấn đề nợ BHXH. Điều cần làm hiện tại là tổ chức thực hiện với hiệu lực cao nhất