(ĐTCK) UBND cấp tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 - 100 héc-ta.

Theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận đầu tư sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 héc-ta trở lên và dự án thuộc địa giới hành chính của 2 tỉnh trở lên hoặc khu vực có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng.

UBND cấp tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 - 100 héc-ta sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng; các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới còn lại.