Mỗi dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc VN sẽ được hỗ trợ từ 100 triệu đồng - 200 triệu đồng.