(NDHMoney) HOSE vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô thành (mã DTT-HOSE).

Từ ngày 7/10 - 7/12, ông Phạm Huy Cương - cổ đông lớn của DTT đăng ký bán 150.000 cổ phiếu và đăng ký mua cùng số lượng cổ phiếu đó. Mục đích thực hiện giao dịch là: cơ cấu lại danh mục phù hợp tình hình thị trường, thực hiện giao dịch mua bán hàng ngày, tuân thủ theo đúng quy định giao dịch. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận. Số cổ phiếu nắm giữ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch là 579.450 cổ phiếu.