Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông như sau:

Tài liệu đính kèm: DRH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông