(Stox.vn)-Theo báo cáo thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC), trong năm DQC đạt 45,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 764,5% so với 2009 và hoàn thành 101% kế hoạch năm.

Cụ thể, Doanh thu thuần hợp nhất năm 2010 đạt 583 tỷ đồng , tăng trưởng 25,25% so với kết quả thực hiện năm 2009 và bằng 67,17% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu nội địa đạt 372 tỷ đồng tăng trưởng 8,66% so với năm 2009. Doanh thu xuất khẩu đạt 211 tỷ đồng tăng trưởng 65,92% so với năm 2009. DQC cho biết, với việc nghiên cứu và đưa vào thương mại hóa thành công một số dòng sản phẩm bóng đèn có mức lãi gộp cao và việc kiểm soát tốt chi phí sản xuất đầu vào trong năm 2010 nên lợi nhuận Công ty trong năm qua đã có mức tăng 764,5% so với năm 2009, trong đó lãi gộp tăng hơn 2 lần tương ứng với mức tỷ trọng lãi gộp/doanh thu tăng từ 15,25% năm 2009 lên 27,26%. Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý nên tỷ trọng chi phí bán hàng và chi phí quản lý/doanh thu thuần của năm 2010 gần như không thay đổi ở mức 16,54% năm 2010 so với 15,54% năm 2009. Trong năm 2011 định hướng chung của Công ty là tập trung phát triển sâu rộng ngành chiếu sáng, trong đó ưu tiên tập trung phát triển các sản phẩm theo hướng “An toàn – Tiết kiệm – Thân thiện Môi trường”. Tận dụng hệ thống phân phối hiện có để đa dạng hóa mặt hàng sản xuất và kinh doanh của Công ty. Đẩy mạnh tiêu thụ không chỉ ở thị trường nội địa mà cả quốc tế. Chi tiết báo cáo thường niên năm 2010 H.Anh HOSE