Nghị quyết HĐQT Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Mã DPM) đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

DPM: Ke hoach lai hop nhat 2017 la 823 ty dong, giam 28% - Anh 1

Theo đó, DPM dự kiến tổng doanh thu hợp nhất đạt 7.743 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 823 tỷ đồng.

So với kết quả năm 2016, chỉ tiêu doanh thu DPM trong năm 2017 tăng 11,6%, trong khi đó chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 28%.

Đối với Công ty mẹ, DPM dự kiến tổng doanh thu đạt 7.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 810 tỷ đồng.

Cùng với đó, DPM cũng đưa ra kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2017. Trong đó, hơn 2.790 tỷ đồng được dùng để đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản, trang thiết bị.

Trong đó nguồn vốn đầu tư bao gồm hơn 1.296 tỷ đồng Vốn chủ sở hữu và 1.494 tỷ đồng từ vốn vay.

Kết thúc năm 2016, doanh thu thuần DPM đạt hơn 7.924,7 tỷ đồng, vượt 14,3%, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.151,5 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch năm 2016.

So với năm 2015, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế DPM giảm gần 19% và hơn 24,3%.

Ngọc Đỗ