VinaCorp - Thời gian giao dịch từ ngày 15/2/2011 đến ngày 15/4/2011 theo phương thức khớp lệnh qua sàn và thỏa thuận

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn. Theo đó, Deutsche Bank Ag London đăng ký mua 6.000.000 cổ phiếu và bán 6.000.000 cổ phiếu từ ngày 15/2/2011 đến ngày 15/4/2011 theo phương thức khớp lệnh qua sàn và thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, thì Deutsche Bank Ag London vẫn sẽ nắm giữ 18.959.490 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 5,02%.