Theo Trung tâm Xúc tiến việc làm -  XKLĐ tỉnh, đây là thị trường các năm trước thu hút nhiều LĐ do phù hợp với đa số đối tượng tham gia XKLĐ (hộ nghèo, cận nghèo; học vấn thấp).