Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2009, 171 doanh nghiệp trên địa bàn, chủ yếu là các doanh nghiệp FDI, có nhu cầu tuyển dụng hơn 20.000 lao động. So với số lao động bị cắt giảm tại 64 doanh nghiệp thu hẹp sản xuất là 8.600 người thì nhu cầu tuyển dụng vẫn chênh lệch ở mức cao.