Đồng Nai hiện có 17 trang website được xây dựng và đang hoạt động nằm trong hệ thống chương trình phát triển mạng lưới các trang tin điện tử đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh.