Em sợ động đất lắm, mấy vụ như ở Nhật bản với Hà Nội hôm qua làm chết khiếp mà mua nhà mặt đất thì ra ngoại ô, bất tiện đủ đương Thuê nhà thì tiền...

Em sợ động đất lắm, mấy vụ như ở Nhật bản với Hà Nội hôm qua làm chết khiếp mà mua nhà mặt đất thì ra ngoại ô, bất tiện đủ đương Thuê nhà thì tiền thuê tăng giá vùn vụt, lương thì đứng im Các mẹ cho em lời khuyên với.