Trong quá trình quản lý và đôn đốc 130 hộ kinh doanh, Trương Quang Hòa, cán bộ Chi cục Thuế Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã thu 469 triệu đồng của các hộ nói trên, không nộp vào kho bạc Nhà nước mà để tiêu.