Văn nghệ Công an số 315 phát hành thứ năm, ngày 10-11-2016 có những bài nổi bật sau:

Don doc bao Van nghe Cong an so 315 - Anh 1

CAND Online