Giadinh.net - Ngày 26/11, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì buổi đối thoại với các nhà tài trợ cho Việt Nam, trước thềm Hội nghị các nhà tài trợ năm 2010 diễn ra từ 3 - 4/12 tới.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, hiện nay thể chế về phòng, chống tham nhũng đã cơ bản hoàn thiện từ cấp Trung ương đến địa phương, mà cao nhất là Luật Phòng chống tham nhũng đã có hiệu lực. Việt Nam luôn coi trọng phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm và đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Đi đầu là công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Việc này gắn trực tiếp với cải cách thủ tục hành chính, tất cả đều được công khai cả trên trang tin điện tử và bảng tin của các bộ ngành, đơn vị. Việt Nam cũng đã thực hiện tốt chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay đã có 29/38 cơ quan, tổ chức ở Trung ương ban hành danh mục các vị trí công tác cần chuyển đổi. Hơn 10.000 cán bộ cấp Trung ương và hơn 7.000 cán bộ địa phương đã được chuyển vị trí công tác. Về tài sản cán bộ cũng đã có 32 bộ, 26 địa phương hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập năm 2008. NT