Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games được hình thành với nền tảng ban đầu từ Đại hội thể thao Đông Nam Á SEAP Games lần đầu tổ chức năm 1959.