ND - Cán bộ xã, phường là những người thay mặt Đảng, Nhà nước hằng ngày trực tiếp gần gũi với nhân dân.