TTXVN - Ban Tổ chức Trung ương vừa hướng dẫn các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các Học viện Chính trị - Hành chính khu vực một số nội dung về đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Theo đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý học cao cấp lý luận chính trị - hành chính, quy định tại Mục 2, Công văn số 4741-CV/BTCTW, ngày 20-5-2013 của Ban Tổ chức Trung ương được vận dụng về độ tuổi ít hơn năm tuổi so với đối tượng khác, gồm: Cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác ba năm trở lên ở huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, huyện biên giới, hải đảo; Cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư về ban hành "Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh"; Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí (có thẻ nhà báo), theo Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 31-7-2008 của Ban Bí thư "Về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí"; Cán bộ lãnh đạo, quản lý là cấp trưởng ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (thuộc đối tượng đi học) khi đi học không có người thay thế; Cán bộ đang công tác giảng dạy, nghiên cứu ở các học viện; viện nghiên cứu; trường đại học; trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị (bao gồm: cán bộ cấp vụ, khoa, phòng, giảng viên chính trở lên); Cán bộ đang công tác trong lực lượng vũ trang có quân hàm từ trung tá trở lên; Cán bộ, công chức có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính (và tương đương) từ bốn năm trở lên và có trong kế hoạch được dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương; Cán bộ là thư ký các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và tương đương trở lên.

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện khu vực tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm quản lý tốt học viên, đổi mới chương trình giảng dạy; việc xét, cử cán bộ đi học, thẩm định hồ sơ cán bộ, thẩm định danh sách đi học cao cấp lý luận chính trị - hành chính bảo đảm đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định. Từ năm 2014 trở đi, phấn đấu giảm số lượng học viên mỗi lớp để thực hiện: khoảng 50 học viên/lớp đối với hệ tập trung và khoảng 80 học viên/lớp đối với hệ tại chức.