Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2007-2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có một số điểm mới bổ sung...