Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam ước tính doanh số thị trường game online (trò chơi trực tuyến) tại Việt Nam có thể đạt doanh số 50 triệu USD trong năm nay.