(NLĐ)- UBND TPHCM vừa ra quyết định về việc thu phí phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2010 đối với các doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn TP.

Theo đó, các DN thuộc các thành phần kinh tế có trách nhiệm nộp 2/10.000 tổng số vốn sản xuất, kinh doanh nhưng không quá 5 triệu đồng và được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông để nộp vào Quỹ PCLB. Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB TP được giao nhiệm vụ thu tiền đóng góp vào quỹ của các DN (do TP quản lý thuế), công ty CP, DN Nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài. UBND các quận, huyện tổ chức thu tiền đóng góp quỹ từ các công ty TNHH, DNTN và HTX. Số tiền thu từ các DN được trích 40% nộp vào Quỹ PCLB quận, huyện; 60% nộp về Quỹ PCLB TP. Hiện nay, gần 62.000 DN đang đóng trên địa bàn TP, số tiền đóng Quỹ PCLB ước tính trên 26,8 tỉ đồng.