Phương án đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước mà kinh doanh thua lỗ, mất hết vốn nhà nước, không đủ điều kiện chuyển thành công ty TNHH một thành viên thì tiến hành cơ cấu lại nợ để chuyển thành công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Nếu không sắp xếp được theo các hình thức trên thì tiến hành bán doanh nghiệp hoặc phá sản mà không cấp bổ sung vốn. Đối với các công ty mẹ mà có các doanh nghiệp thành viên thua lỗ nói trên, khi xác định vốn điều lệ của công ty mẹ được loại trừ các công ty này. Đây là nội dung chính được nêu trong Nghị định 25 năm 2010. Đến hết ngày 1-7, các công ty nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa mà chưa có quyết định công nhận giá trị doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền thì được chuyển thành công ty TNHH một thành viên và chủ sở hữu tiếp tục thực hiện các bước cổ phần hóa. Đối với doanh nghiệp đang thực hiện cổ phần hóa dự kiến được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa trước ngày 1-7 thì không chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên mà tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục cổ phần hóa và đăng ký kinh doanh là công ty cổ phần sau ngày 1-7.