Bạn xem hình người đọc một từ tiếng Anh mà không nghe thấy tiếng thì bạn có thể đoán ra không? Hãy thử nhé!

Doan tu tieng Anh qua khau hinh - Anh 1

Doan tu tieng Anh qua khau hinh - Anh 2

Doan tu tieng Anh qua khau hinh - Anh 3

Doan tu tieng Anh qua khau hinh - Anh 4

Doan tu tieng Anh qua khau hinh - Anh 5

Doan tu tieng Anh qua khau hinh - Anh 6

Doan tu tieng Anh qua khau hinh - Anh 7

Doan tu tieng Anh qua khau hinh - Anh 8

Doan tu tieng Anh qua khau hinh - Anh 9

Doan tu tieng Anh qua khau hinh - Anh 10

Doan tu tieng Anh qua khau hinh - Anh 11

Ốc Sên