Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), dự báo, giai đoạn 2008 - 2010, đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam sẽ đạt bình quân khoảng 500 triệu USD/năm.