Theo Cục Phát triển doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch – Đầu tư), hiện cả nước có gần 300.000 DN, trong đó 95% là các DN nhỏ và vừa. Nếu những năm trước, 66,95% các DN nhỏ và vừa gặp khó khăn đều liên quan đến tài chính thì hiện nay cả những DN có vốn cũng không chủ động được hoạt động sản xuất.