Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG) đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2014. Đến 2014, doanh thu dự kiến đạt 2,500 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu năm 2012 dự kiến đạt 1,200 tỷ, trong đó đóng góp lớn nhất là doanh thu từ khoản thương mại chiếm 608 tỷ đồng.

Kế hoạch đề ra doanh thu tiếp tục tăng qua các năm 2013 là 1,900 tỷ đồng và dự kiến 2014 đạt 2,500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất trong doanh thu vẫn là khoản mục thương mại.

Cũng trong Nghị quyết, công ty đặt ra lợi nhuận cho năm 2012 là 55 tỷ đồng, tăng lên 100 tỷ đồng vào năm 2013 và 200 tỷ đồng trong năm 2014.

Mặc dù doanh thu từ thương mại chiếm tỷ trọng lớn nhất nhưng khoản đóng góp lớn nhất trong lợi nhuận lại là khai thác và chế biến khoáng sản.