Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Đỗ Doãn Chiến như sau:-

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Đỗ Doãn Chiến

Số chứng minh thư/số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người/tổ chức thực hiện giao dịch:

Điện thoại liên hệ:

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Mã chứng khoán giao dịch: DIG

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.307 CP, chiếm tỷ lệ 0,0113% VĐL

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua và bán: 10.000 cp

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 4.750 cp

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 7.000 cp

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.057CP, chiếm 0,009057% VĐL

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 12/09/2011 đến ngày 31/10/2011.

Nguyên nhân chưa hoàn thành thực hiện giao dịch: Thị trường không thuận lợi.