(Chinhphu.vn) - Ông Trần Xuân Sơn (tranxuanson1958@...) đi bộ đội năm 1979, phục viên năm 1985 và đến nay chưa được hưởng chế độ. Ông Sơn muốn biết, trường hợp của ông có được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Hữu nghị, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang không và nếu được thì thủ tục như thế nào?

Thắc mắc của ông Sơn được Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp như sau: Đối tượng xét tặng Huân chương Chiến công Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34, Khoản 1 Điều 35, Khoản 1 Điều 36 Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thì ''Huân chương Chiến công'' hạng nhất, hạng nhì, hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, công an xã, dân quân tự vệ và trong các tầng lớp nhân dân, đạt các tiêu chuẩn sau: - Lập được chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn; - Chủ động, mưu trí, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; - Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quốc, được Nhà nước ghi nhận, thì được xét tặng Huân chương Chiến công hạng nhất; Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân, được cấp Bộ, ngành, địa phương ghi nhận, thì được xét tặng Huân chương Chiến công hạng nhì; Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, thì được xét tặng Huân chương Chiến công hạng ba. Đối tượng xét tặng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang Tại Điều 56 Luật Thi đua, khen thưởng quy định, "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" để tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân. "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" hạng nhất để tặng cho cá nhân có thời gian công tác từ 15 năm trở lên; "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" hạng nhì để tặng cho cá nhân có thời gian công tác từ 10 năm trở lên; "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" hạng ba để tặng cho cá nhân có thời gian công tác từ 5 năm trở lên. Hồ sơ, thủ tục xét tặng Huân, Huy chương Thủ tục trình khen thưởng Huân, Huy chương được quy định tại Khoản 1 Điều 53 Nghị định 42/2010/NĐ-CP. Theo đó, cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Theo quy định tại Điều 57 Nghị định 42/2010/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Chiến công do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định. Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương gồm có: Tờ trình của Bộ Quốc phòng (3 bản); 1 bản báo cáo thành tích và 2 bản báo cáo tóm tắt thành tích của các trường hợp đề nghị khen thưởng, có ý kiến xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ; Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Bộ (3 bản). Theo Điều 60 Nghị định 42/2010/NĐ-CP thì “Huy chương Chiến sỹ vẻ vang” các hạng được xét tặng 2 lần vào dịp 19/5 và Quốc khánh 2/9 hàng năm do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Hồ sơ trình khen thưởng Huy chương gồm có: Tờ trình của Bộ (3 bản); Bản danh sách trích ngang của các trường hợp đề nghị khen thưởng Huy chương (3 bản). Trường hợp ông Trần Xuân Sơn đi bộ đội năm 1979, phục viên năm 1985, đến nay chưa được khen thưởng gì. Do không rõ thành tích của ông trong thời gian phục vụ tại ngũ nên không thể hướng dẫn cụ thể. Ông Sơn cần đối chiếu các quy định trên để biết mình có thuộc đối tượng được tặng Huân chương Chiến công, hoặc Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hay không? Vào giai đoạn ông tham gia quân đội, nếu quân nhân có thành tích, trước khi ra quân được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang, hoặc khi ra quân đơn vị có Giấy chứng nhận thành tích đề nghị xét tặng Huân, Huy chương trao cho quân nhân nộp về cơ quan quân sự địa phương làm thủ tục trình xét. Riêng Huân chương Hữu nghị và Huy chương Hữu nghị dành tặng thưởng cho người nước ngoài, do đó ông Sơn không thuộc đối tượng xét tặng. Bộ Quốc phòng là cơ quan có thẩm quyền ghi nhận thành tích, trình hồ sơ, đề nghị khen thưởng Huân chương Chiến công, Huy chương chiến sỹ vẻ vang đối với quân nhân có thành tích trong công tác, chiến đấu theo quy định nêu trên. Luật sư Lê Văn Đài VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội * Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.