Mới đây doanh nghiệp tôi phát hiện hóa đơn mua hàng năm 2006 có sai sót phải hủy bỏ, bên mua và bên bán đã lập biên bản theo qui định đồng thời lập lại hóa đơn. Xin hỏi, phần thuế giá trị gia tăng đầu vào phải điều chỉnh giảm ra sao?...