Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập nghị định quy định ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Dự thảo đề cương nghị định được xây dựng với các yêu cầu: Ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương phải bảo đảm đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động lễ kỷ niệm phải thực hiện thống nhất, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, lãng phí; không tổ chức kỷ niệm khi chưa được cấp thẩm quyền công nhận hoặc quyết định; năm lẻ không tổ chức kỷ niệm. Năm chẵn, cơ quan chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm xây dựng kế hoạch tổng thể cho các hoạt động kỷ niệm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Sau thảo luận, đa số ý kiến thống nhất tên gọi “Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương”, bố cục Dự thảo đề cương nghị định với 4 chương, 16 điều...

Những ý kiến đóng góp trên sẽ được tập hợp và hoàn thiện dự thảo nghị định, đồng thời đăng tải lên website của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thời hạn 60 ngày. Tiếp đó, sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao.

Nguyễn Thanh