Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 647/VPCP-QHQT thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về Khoản vay Chính sách Phát triển Chương trình Cải cách Đầu tư Công do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý điều chỉnh quy mô của Khoản vay Chính sách Phát triển Chương trình Cải cách Đầu tư Công lần thứ hai do WB tài trợ là 350 triệu USD (trong đó vay từ nguồn IBRD là 250 triệu USD và vay từ nguồn IDA là 100 triệu USD); vốn đồng tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là 35 triệu Euro. Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để đàm phán Khoản vay trên với WB. Bộ Tài chính phối hợp với AFD để làm rõ về khoản đồng tài trợ thứ hai cho Chương trình, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan có liên quan cần khẩn trương hoàn thành các hành động chính sách chưa hoàn thành để đảm bảo tiến độ đàm phán; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp gặp khó khăn, vượt quá thẩm quyền của mình. C.H