(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn theo chỉ số giá phần xây dựng quý I-2008.