ND- Nhân dịp đồng chí Ra-xét Khan Mê-nôn được Đại hội lần thứ VIII Đảng Công nhân Băng-la-đét bầu lại làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi Điện mừng.