Quảng Nam đang triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động các dự án đầu tư trong nước về thủy điện, công nghiệp, du lịch...