Kết hôn dựa theo những tiêu chuẩn đã được cân - đo -đong - đếm trước. Quan niệm về tình yêu dẫn đến hôn nhân dường như chẳng còn mấy ý nghĩa đối với nhiều thanh niên Hàn Quốc thời hiện đại.