Hơn 30 năm trước, những chiếc đĩa 100KB là phương tiện truyền dữ liệu hiệu quả nhất giữa các máy vi tính. Nay người nào còn dùng đĩa mềm còn bị cho là kỳ quặc.