*Mình thấy may ở Thanh Van 26A Mai Hắc Đế cũng đẹp và công cũng ok. *

Mình thấy may ở Thanh Van 26A Mai Hắc Đế cũng đẹp và công cũng ok.