Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức trước mắt nhưng vận hội đang mở ra cho việc sản xuất kinh doanh rau sạch, nhất là trong thời buổi lắm dịch bệnh này.