UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 có hiệu lực.

Di doi cac co so khong bao dam phong chay, chua chay - Anh 1

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức rà soát, khảo sát, thống kê, đánh giá lập danh sách cơ sở, phân loại đối tượng đối với loại hình cơ sở kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư, nơi đông người,… không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 có hiệu lực. Qua đó xem xét, đề xuất thực hiện các giải pháp khắc phục, di dời theo quy định. Đối với các cơ sở thuộc diện di dời, thành phố sẽ đề xuất, giới thiệu địa điểm phù hợp theo quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Trong thời gian thực hiện các thủ tục di dời, chủ cơ sở cần thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Nếu các cơ sở không thực hiện theo kế hoạch thì sẽ bị đình chỉ hoạt động và áp dụng các biện pháp xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; yêu cầu chính quyền các cấp xác định phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

Tiến Thành